Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Hyresvärdens skyldigheter i underhåll

En hyresvärd kan vara antingen en individ eller ett företag som tillhandahåller bostäder för uthyrning. Vanligtvis är det fastighetsbolag som erbjuder lägenheter i flerbostadshus, vilket gör dem till din hyresvärd om du hyr där. Om du däremot bor i en bostad som hyrs ut i andra hand, är det personen som står för uthyrningen som fungerar som din hyresvärd.

En hyresvärd har vad som kallas underhållsplikt, vilket innebär ett ansvar för att upprätthålla en god standard på bostaden genom regelbundet underhåll och reparationer. Detta kan omfatta åtgärder som att måla om väggar och tak, byta ut slitna vitvaror, tapetsera, underhålla snickerier och lägga nytt eller slipa golv. Som hyresgäst har du i gengäld en vårdplikt, vilket betyder att du ska sköta om lägenheten väl och undvika onödigt slitage eller skador.

Saker din hyresvärd är skyldig att underhålla är bland annat:

  • måla väggar och tak
  • tapetsera om väggar
  • måla snickerier
  • byta ut vitvaror
  • slipa eller lägga nytt golv

Hyreslagen

I hyreslagens 9 § står att hyresvärden på tillträdesdagen ska tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Detta innebär att på dagen som hyresgästen flyttar in i bostaden ska den vara i ett beboeligt och acceptabelt skick. Skulle lägenheten inte vara i sådant skick kan hyresgästen ha rätt till skadestånd.

Underhållsplikten gäller under hela hyresperioden

Hyresvärdens underhållsplikt upphör inte i samband med inflyttningen. Underhållsplikten gäller under hela hyresperioden, vilket framgår i hyreslagens 15 §. Där står att hyresvärden ska hålla lägenheten i sådant skick som avses i 9 § under hyrestiden. Det står också att hyresvärden, med skäliga tidsmellanrum, ska ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer som kan tänkas behövas på grund av normalt slitage och föråldring.

Den som hyr har vårdplikt

En hyresgäst har också vissa rättigheter och skyldigheter vad gäller vården av en hyres- eller bostadsrätt. Detta kallas hyresgästens vårdplikt och fungerar tillsammans med underhållningsplikten.

Hyresvärdens skyldigheter

12 kap 9 § samt 15 § JB finns regler om hyresvärdens underhållsskyldighet. Där framgår det att hyresvärden ska på tillträdesdagen tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen är fullt brukbar. Hyresvärden ansvarar för att lägenheten fortsätter att vara i sådant skick under hyrestiden, om man inte har avtalat om något annat. Hyresvärden är vidare skyldig att med jämna mellanrum utföra sedvanliga reparationer på lägenheten. Om hyresvärden underlåter att åtgärda brister efter tillsägelse kan hyresgästen i vissa fall ha rätt att säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan (12 kap 11 § 3 st samt 12 kap 16 §).

Åtgärdsföreläggande

Om hyresvärden inte vidtar några åtgärder för att åtgärda bristen kan man ansöka om åtgärdsföreläggande hos hyresnämnden (12 kap 16 §). Hyresnämnden kan då bestämma att bristen måste åtgärdas inom en viss tid. Det kostar inget att gå till hyresnämnden. Om man anlitar ett ombud får man dock stå för ombudskostnaden. Väljer man att överklaga hyresnämndens beslut till Svea Hovrätt får den som förlorar tvisten betala den andra partens rättegångskostnader.

Hyresnedsättning

När man inte kan använda sin lägenhet fullt ut på grund av en brist kan man ha rätt till hyresnedsättning. Detta är dock något man kan avtala bort, 12 kap 16 §. Är man osäker på vad som gäller kan man läsa i sitt hyreskontrakt om man har avtalat något särskilt om hyresnedsättning. Det är viktigt att man inte själv beslutar om att betala in mindre i hyra, eftersom det kan leda till en uppsägning. Önskar man hyresnedsättning på grund av en brist ska man meddela hyresvärden att man kommer begära hyresnedsättning när bristen är åtgärdad (det blir då hyresnedsättning retroaktivt). Om hyresvärden inte går med på en hyresnedsättning kan man ta frågan vidare till hyresnämnden (om man inte har avtalat bort rätten till hyresnedsättning).

Skador på ytterdörr efter inbrott

Hyresgästen ska enligt 12 kap 24 § stå för kostnaden för sådana skador som denne själv har orsakat. Om en skada har uppkommit och det inte är hyresgästen som har orsakat skadan ska hyresvärden istället stå för kostnaden. Om en okänd gärningsman har förstört dörren i samband med ett inbrottsförsök är detta inget som hyresgästen har orsakat och det är därför hyresvärden som ska åtgärda dörren.

info@hyresgastkassan.se