Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Inneboende eller sambo?

Stor skillnad på att vara inneboende och sambo.

Enligt lag är det betydande skillnader mellan att vara sambo och inneboende. Som sambo åtnjuter man ett betydligt större juridiskt skydd än som inneboende. Här kan du ta reda på vad som gäller.

Om du är sambo är det otillräckligt att hävda att man är inneboende, även om man faktiskt lever som sambo, för att undvika att sambolagen träder i kraft. Om man faktiskt är sambo, så tillämpas sambolagen och dess bestämmelser.

Om bostaden förvärvades med avsikten att användas gemensamt av dig och din sambo, klassificeras den som samboegendom enligt paragraf 3 i sambolagen. För att bostaden ska anses förvärvad för gemensam användning krävs att din sambo hade avsikten att den skulle bli ert gemensamma hem vid förvärvstillfället, enligt paragraf 5 i sambolagen. Det finns dock undantag från denna regel om ni har ett samboavtal som specificerar annat, eller om bostaden anses vara hans enskilda egendom på grund av ett testamente eller gåvobrev enligt paragraferna 4 och 9 i sambolagen.

Då är du sambo

Om du är en person som stadigvarande bor tillsammans med annan person i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. När en lag eller annan författning hänvisar till sambor eller individer som lever tillsammans under förhållanden som liknar äktenskap, avser detta normalt sambor enligt den definition som ges i första stycket.

Samboförhållanden gäller när ingen av samborna är gift.

Ett samboförhållande upphör

  1. om samborna eller någon av dem gifter sig,
  2. om samborna separerar sig eller
  3. om en av samborna avlider.
  4. Ett samboförhållande anses också upphöra om en sambo ansöker om förordnande av bodelningsförrättare enligt 26 §, eller om rätt att få bo kvar i bostaden enligt 28 §, eller om en sambo inleder rättslig process angående övertagande av bostad enligt 22 §.

Då är du inneboende

Du är inneboende om du hyr ett rum eller en del av en bostad, där ägaren, hyresvärden eller uthyraren av bostaden också bor i bostaden.

info@hyresgastkassan.se