Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Brand i hyreslägenhet – rättigheter och skyldigheter


Efter en brand där en lägenhet blivit helt förstörd, upphör hyresavtalet automatiskt, och såväl hyresvärdens som hyresgästens åtaganden upphör omedelbart, inklusive hyresgästens hyresbetalningar. Under vissa omständigheter kan dock hyresgäster ha möjlighet att få ett nytt hyreskontrakt enligt nyare bestämmelser.

Om skadorna innebär att lägenheten inte längre kan användas som bostad, anses avtalet upphört. Hyresvärdens intentioner att reparera eller inte spelar ingen som helst roll i denna bedömning. Om skadorna är begränsade och inte gäller hela lägenheten så fortsätter kontraktet att gälla. Graden av skador som rök- och vattenskador bedöms individuellt, med hänsyn till reparationstid och -kostnad.

För lägenheter som är temporärt oanvändbara men inte totalförstörda så fortsätter hyreskontraktet att vara giltigt. Förhoppningsvis har hyresgästerna hemförsäkringar där försäkringsbolagen går in och ordnar med ersättningslägenhet och förlust av egendom. Även om hyresvärdar kan erbjuda temporära ersättningslägenheter, är det inte en skyldighet.

Hyresgäster har rätt till hyressänkning under tiden deras lägenhet är oanvändbar. Om en lägenhet är helt oanvändbar, ska ingen hyra betalas, men vid specifika skador justeras hyran efter omfattningen av skadan.

Om något eller några kontrakt förfallit behöver hyresvärden inte göra någon uppsägning, däremot måste denne omedelbart upplysa hyresgästen om händelsen. Ett sådant meddela ska skickas med rekommenderat brev till hyresgästens vanliga adress, det vill säga lägenhetens adress. Det är viktigt att hyresvärden också försöker nå ut till hyresgästen via andra medel, som e-post eller telefon, för att hantera praktiska frågor.

Hyresvärdar kan bli ansvariga för skadestånd om de inte informerar hyresgästen om branden eller om branden var hyresvärdens fel.

De nya reglerna som trädde i kraft den 1 januari 2022 ger hyresgäster möjlighet att begära ett nytt hyresavtal för en annan jämförbar lägenhet, under förutsättning att hyresgästen meddelar detta inom tre månader från att avtalet upphörde. Skäligheten i att erbjuda ett nytt avtal bedöms utifrån faktorer som tillgången på hyreslägenheter och hyresvärdens verksamhetsområden. Hyresnämnden kan ingripa för att försäkra att hyresgästen erbjuds ett nytt avtal inom en bestämd tidsram.

Om hyresvärden är ett företag som i hög grad ägnar sig åt uthyrning av bostadslägenheter anses det i regel skäligt att hyresvärden lämnar ett erbjudande om ett nytt hyresavtal.

info@hyresgastkassan.se